Меню
Your Cart

Общи Условия

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ НА

онлайн магазин на „ДИГИТАЛНО“ ООД

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ДИГИТАЛНО“ ООД, гр. София, район Младост, кв. Горубляне, ул.Стадион №2, ЕИК 207285689, представлявано от заедно и поотделно от управителите Младен Маринчев Маринов, Вилиян Николаев Милчев, Илиан Цвятков Телкеджиев, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ и Посетителите и Потребителите на електронен магазин, намиращ се на домейн www.flagflag.bg, наричани по-долу общо КЛИЕНТ, на платформата за електронна търговия на „ДИГИТАЛНО“ ООД, наричана по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО”.


 


ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА


Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на


потребителите:


1. Наименование на Доставчика: „ДИГИТАЛНО“ ООД


2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, район Младост, кв. Горубляне, ул.Стадион №2


3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от КЛИЕНТИ за територията на Република България: България, гр. София, район Младост, кв. Горубляне, ул. Стадион №2


4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, гр. София, район Младост, кв. Горубляне, ул. Стадион №2,  тел. +359878710710


5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър към Агенцията по вписванията - ЕИК 207285689


6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 207285689


7. Надзорни органи:


Комисия за защита на потребителите


Адрес:


1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.З, 4 и 6,


тел.: 02/933 0565


гореща линия: 0700 111 22


Уеб сайт: www.kzp.bg


Комисия за защита на личните данни


Адрес:


гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


тел: 02/91-53-518


Уебсайт: https://www.cpdp.bg/


 


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА


Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.flagflag.bg, чрез която КЛИЕНТЪТ има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата стоки, а именно: флагове, знамена и принадлежащите им аксесоари – бази, пилони, основи, капси и други, включително следното:


1. Да извърша регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;


2. Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;


3. Да сключва с ТЪРГОВЕЦА договори за покупко-продажба и доставка на стоките от разстояние, предлагани от в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО;


4. Да извършва плащания във връзка със сключените договори чрез платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО съгласно поддържаните от ТЪРГОВЕЦА начини за разплащане.


5. Да получава информация за нови стоки и предложения, предлагани от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО;


6. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО, достъпна в Интернет;


7. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО в Интернет;


8. Да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.


Чл. 4. ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО организира доставянето на стоките и гарантира правата на КЛИЕНТА, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


Чл. 5. (1) КЛИЕНТЪТ сключва с ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www.flagflag.bg. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТЪРГОВЕЦА. С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с ТЪРГОВЕЦА договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ТЪРГОВЕЦА в платформата.


(2) По силата на сключения с КЛИЕНТА договор за покупко-продажба на стоки в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на КЛИЕНТА на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. КЛИЕНТЪТ има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора до ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО.


(3) КЛИЕНТЪТ заплаща на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО.


(4) ТЪРГОВЕЦЪТ доставя  заявените  от  КЛИЕНТА   стоки  в   сроковете   и  при условията,   определени  от  ТЪРГОВЕЦА на  страницата  на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, съгласно тарифите на използваните куриерски фирми. 


Чл. 6. (1) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронната търговия.  


(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от КЛИЕНТИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп или е направил поръчка като “гост” в сайта.  


Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, КЛИЕНТЪТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. КЛИЕНТЪТ има възможност да извършва поръчки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ДИГИТАЛНО и като “гост”, без регистрация. 


(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО


(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и отбелязване в полето „Запознат съм с общите условия”, преди натискане на бутона "Поръчай", КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Това се отнася както за регистрирани КЛИЕНТИ в сайта на ТЪРГОВЕЦА, така и за КЛИЕНТИ на сайта, които правят поръчка без регистрация, а именно като “гост”.


(4) ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава извършената от КЛИЕНТА поръчка по електронна поща. От този момент между КЛИЕНТА и ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения.


(5) Когато КЛИЕНТЪТ прави поръчка като гост, ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава извършената от КЛИЕНТА поръчка на посочената от последния електронна поща и между него и ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения.  


 (6)  В случай че за регистрация на КЛИЕНТА се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. 


(7) Договорът между ТЪРГОВЕЦА  и  КЛИЕНТА представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.flagflag.bg. 


(8) ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките на посочения от КЛИЕНТА адрес и не носи отговорност   в   случай, че   посочените   от   КЛИЕНТА  данни   са   неверни   или заблуждаващи. 


 


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл. 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА.


(1) КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки и услуги на сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО.


(2) КЛИЕНТЪТ има право да изисква информация за състоянието на своята поръчка.


(3) КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури възможност за получаване на стоката/услугата и да получи стоката/услугата, заявена в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО


(4) КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО.


(5) При извършване на регистрацията и поръчката си КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. КЛИЕНТЪТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.


Чл. 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


(1) ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената от него стока и да я достави в срока, упоменат в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО


(2) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до КЛИЕНТА. Информацията служи на ТЪРГОВЕЦА за изпълнение на задължението му, произтичащо от чл. 5 на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.


(3) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола му.


 


V. ПОРЪЧКА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА


Чл. 10. КЛИЕНТЪТ използва интерфейса на страницата на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО, за да сключва договори за покупко-продажба (да прави поръчка) на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО стоки. 


Чл. 11. КЛИЕНТЪТ сключва договора за покупко-продажба на стоките в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО по следната процедура: 


1. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО


2. Избиране на една или повече от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.


3. В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО е внедрен инструмент/софтуер за изработване на дизайн, чрез който КЛИЕНТЪТ може да създаде дизайн на избраната/ните от него стока/и съобразно неговите индивидуални изисквания и предпочитания.  


4. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на КЛИЕНТА като страна по договора.


5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;


6. Избор на способ и момент за плащане на цената.


7. Отбелязване в полето „Запознат съм с общите условия” и натискане на бутона "Поръчай";


8. Потвърждение на поръчката от страна на ТЪРГОВЕЦА


Чл. 12. (1) Поръчката/ките/ се обработват в рамките на 1 до 3 работни дни  от понеделник до петък , между 9 и 18 часа. 


(2) Доставката на потвърдените поръчки се изпълнява с куриерска фирма  Еконт.


(3) Доставката се извършва само на географската територия на Република България. Не се извършва доставка в обекти извън тази територия, които според нормите на международното право се считат територия на държавата – посолства, самолети и кораби под бълг. флаг и др.


(4) При доставката на стоката КЛИЕНТЪТ подписва приемо-предавателен протокол, разписка или друг документ, предоставен от куриера. Съответният документ може да бъде подписан за КЛИЕНТА от всяко физическо лице, което се намира на адреса и е съгласно да приеме от името на КЛИЕНТА доставената стока.


(5) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение на доставката, породено от действията на куриер или куриерска фирма. 


(6) При невъзможност за доставка на поръчката по вина на КЛИЕНТА, той дължи на ТЪРГОВЕЦА сумата за направените транспортни разходи.


(7) КЛИЕНТЪТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ТЪРГОВЕЦА. 


(8) Доставката е за сметка и на риск на КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за нарушаване на целостта и загуби по време на транспорта. Няма задължение да застрахова стоката.


 


VI. ЦЕНА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА


Чл. 13. (1) Всички обявени цени от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО са в български лева, с включен ДДС.


(2) КЛИЕНТЪТ може да заплати цената по следните начини:


1. С пощенски паричен превод  (наложен платеж) - на куриера от куриерската фирма.


2. По банков път - по сметка на ТЪРГОВЕЦА


3. С кредитна/дебитна карта - чрез виртуален терминал. Плащането може да се извърши с карти : VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro.


 


VII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 14. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 


Чл. 15 (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО


(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ТЪРГОВЕЦА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО


(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките,   се   определя   от   куриерската фирма и се предоставя като информация от ТЪРГОВЕЦА на КЛИЕНТА в един от следните моменти преди сключване на договора: в профила на всяка една от стоките в сайта на ТЪРГОВЕЦА или при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба. 


(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи  условия,   както  и  информацията,   предоставена  на  КЛИЕНТА   в  сайта  на ТЪРГОВЕЦА. 


(5) ТЪРГОВЕЦЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. 


(6) КЛИЕНТЪТ избира самостоятелно дали да заплати на ТЪРГОВЕЦА цената на доставката и стоките преди, по банков път или в момента на доставката им с наложен платеж /плащане при получаване/.


Чл. 16. (1) КЛИЕНТЪТ, ако е физическо лице („потребител” съгласно Закона за защита на потребителите), има право да се откаже от сключения с ТЪРГОВЕЦА договор, без да посочва причини за това в срок от 15 календарни дни, считано от датата на доставката. Срокът за отказ се определя от датата, на която КЛИЕНТЪТ или трето лице, различно от куриера е получил(о) стоката и е разписал(о) документа за получаване на стоката.


(2) За да упражни правото си на отказ и да върне стоката, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми за това ТЪРГОВЕЦА чрез попълване и изпращане на ФОРМАТА ЗА ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА. ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава незабавно получаването на Формата за отказ, като се счита за уведомен от момента на потвърждаването. За въпроси относно връщане на стока и възстановяване на суми, може да звъните на телефон +359878710710  всеки работен ден от понеделник до петък , от 9 до 18 часа. 


(3) Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: оригиналната опаковка и вида на стоката да не са нарушени. КЛИЕНТЪТ трябва да предостави на ТЪРГОВЕЦА документите за покупка на стоката - оригиналната фактура или/и оригинална касова бележка, придружени от документа за получаване на стоката, гаранционна карта (ако има такава) и придружаващия стоката сертификат (ако има такъв). 


(4) ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получената от КЛИЕНТА сума не по-късно от 14 дни считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ е информирал ТЪРГОВЕЦА за неговото решение за отказ от договора. ТЪРГОВЕЦЪТ извършва възстановяването на сумата само по банкова или картова сметка на клиента. При неспазване на срока за връщане на стоката от КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от КЛИЕНТА.


(5) Връщането на стоката до склад на ТЪРГОВЕЦА е за сметка на КЛИЕНТА. При връщане на платени с карта суми, това ще бъде направено само чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. 


Чл. 17. Правото на отказ по чл. 16 не се прилага в следните случаи:


-  за  доставка  на  стоки  и  предоставяне  на  услуги,   чиято  цена зависи  от колебанията на финансовите пазари, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е в състояние да контролира;


-  за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 


- за доставка на артикул, създаден от КЛИЕНТА чрез дизайн посредством инструмента/софтуера, внедрен в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО, освен ако няма явни и непреодолими дефекти, установени в момента на доставката; 


-  за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;


-  за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;


-  за доставка на вестници, списания и други периодични издания.


 


IX КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


Чл. 18. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО предприема мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТА съгласно Закона за защита на личните данни. 


(2) От съображения за сигурност на личните данни на клиентите, ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от клиентите в момента на регистрацията/поръчката.


(3) ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО изисква от КЛИЕНТА въвеждане само и единствено на данни, които служат за изпълнението на договора и издаване на прилежащите платежни и информационни документи.


(4) ТЪРГОВЕЦЪТ заявява, че няма достъп до картовите и автентикационни данни на КЛИЕНТА; такъв достъп има само обслужващата банка.


(5) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на клиента в електронния магазин на Доставчика в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО


(6) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че Доставчикът в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на клиента при използването на електронния магазин на търговеца в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛН


Чл. 19. (1) Във всеки момент, ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО има право да изисква от клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 


(2) КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите.


Чл. 20. КЛИЕНТЪТ се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от клиента.


X. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 21. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. 


(2) ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. 


Чл. 22. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО и КЛИЕНТА, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.


Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.


Чл. 24. Договорът между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се прекратява в следните случаи:


- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 


- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;


-едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;


-автоматично, при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;


- в други случаи, предвидени в закон или в настоящите условия. 


 


Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


Чл. 26. Настоящите общи условия влизат в сила за всички КЛИЕНТИ на 01.03.2020


Чл. 27. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИГИТАЛНО се счита за уведомяване на потребителите за измененията.